Chỉ thị tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh (07/05/2020, 09:28)

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tại địa chỉ dichvucong.daklak.gov.vn) để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống iGate; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, cùng chung tay cải cách hành chính. Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp.

Trong năm 2020, tối thiểu phải đạt 60% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tối thiểu 30% TTHC được cung cấp mức độ 4); tỉ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đối với các TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết phải đạt từ 20% trở lên và có lộ trình tăng tỉ lệ lên trong các năm tiếp theo.

Đối với các TTHC phải thực hiện trên các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận phụ trách công nghệ thông tin chủ động liên hệ với đơn vị chủ quản phần mềm, đề nghị hướng dẫn cách thức tích hợp với hệ thống iGate của tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai việc tích hợp các hệ thống phần mềm, đảm bảo các thông tin xử lý TTHC của người dân, doanh nghiệp phải được cung cấp trên hệ thống iGate, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

Có giải pháp nâng cao tỉ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 10% trở lên so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hiện đang được công bố tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các TTHC có thu phí, lệ phí các cơ quan tăng cường phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

Định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này theo Biểu mẫu kèm theo và bổ sung vào Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22 của tháng báo cáo.

VTLý

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn