Tổng hợp thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký tháng 03/2020 (03/04/2020, 10:06)

1. Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Phạm Ngọc Thạch PCT UBND huyện M'Drắk. File đính kèm

2. Thông báo v/v giới thiệu chức vụ chữ ký Phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk. File đính kèm

3. Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. File đính kèm 1. 2. 3

4. Thông báo về việc giới thiệu Mẫu dấu và chức danh, chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk. File đính kèm

5. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký các Lãnh đạo Sở Xây dựng. File đính kèm

6. Thông báo v/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021. File đính kèm

7.Quyết định về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. File đính kèm

8. Thông báo v/v phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk. File đính kèm 1. 2

9. V/v y sao Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thống kê thuộc Bộ KH&ĐT. File đính kèm

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn