Ban Giám đốc Ban Giám đốc

 

Ban Giám đốc

 

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của Sở;

- Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác; trong trường hợp cần thiết, Giám đốc ủy quyền Phó Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Phân công các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở;

- Là Chủ tài khoản, phụ trách công tác tài chính, kế hoạch; tổ chức cán bộ; trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế liên quan đến các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Sở làm chủ đầu tư hoặc chủ trì thực hiện (Trường hợp khác có ủy quyền riêng theo nhiệm vụ cụ thể). Phân công 01 Phó Giám đốc (có văn bản phân công cụ thể) là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan, được ký chi các khoản chi thường xuyên theo quy định sau khi được sự đồng ý của Giám đốc.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật, Hội đồng khoa học, Hội đồng nâng lương và làm trưởng các Ban, Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở theo quy định của pháp luật; tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định;

- Giữ mối quan hệ công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành khác có liên quan;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. Ông Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc.

- Phụ trách lĩnh vực: Công nghệ thông tin - điện tử;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Theo dõi chỉ, đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Huyện M'Đrắk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Pắc, Huyện Ea Kar.

3. Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc.

- Phụ trách các lĩnh vực: báo chí (bao gồm nội dung phát thanh và truyền hình) và xuất bản (bao gồm in ấn, phát hành); thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính; công tác tuyên truyền. Phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phụ trách Trang thông tin điện tử Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Huyện Krông Ana, Huyện Cư Kuin, Huyện Ea Súp, Huyện Buôn Đôn, Huyện Lắk.

4. Ông Trần Văn Hiền - Phó Giám đốc.

- Phụ trách các lĩnh vực: bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện;

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền của Sở theo quy định;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Thành phố Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Huyện Ea H’leo, Huyện Cư M’gar, Huyện Krông Búk.

5. Các Phó Giám đốc thực hiện các nội dung sau theo lĩnh vực được Giám đốc phân công.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy chế phối hợp;

- Theo dõi hoạt động các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công đối với phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các  huyện, thị xã, thành phố;

- Chỉ đạo chuyên môn công tác thanh tra trong lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công;

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn