Bài viết

Rà soát, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, CNTT để thực hiện kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9317/UBND – KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, về việc thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc rà soát hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin của tỉnh; rà soát tính năng ứng dụng của Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (iDesk), thực hiện đối chiếu các tiêu chuẩn, yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (tại Khoản 1 và 2 Công văn số 10143/VPCP-KSTT), báo cáo UBND tỉnh cụ thể nội dung, tiêu chí đã đáp ứng, chưa đáp ứng yêu cầu. Báo cáo, đề xuất gửi về UBND tỉnh trước ngày 03/11/2018.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, việc đề xuất giải pháp nâng cấp, hoàn thiện phục vụ kết nối, liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

Additional information