Bài viết

Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

 Tải File ở đây.

 

Additional information