Bài viết

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10030/UBND-KSTTHC, ngày 15/11/2018 gửi các Sở, ngành, địa phương về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bố trí công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các quy trình này đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (ảnh minh họa từ internet)

Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, cần nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, tránh làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp. Công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định. Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan xây dựng, nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo thống nhất, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Theo daklak.gov.vn

Additional information