Bài viết

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng 28/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) do đồng chí Mai Thị Lan Anh – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cùng Đoàn kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã thông qua Kế hoạch và nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông có 67 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở đã tiến hành xây dựng Quy chế dân chủ, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước của Đảng ủy năm 2017, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đều được triển khai ở 4 chi bộ. Số lượng Đảng viên được kiểm tra theo kế hoạch hằng năm đạt 50%. Hằng năm Sở tiến hành sơ kết 01 lần, thực hiện nghiêm công khai chế độ, nâng lương, khen thưởng, chuyển ngạch, nhận xét cán bộ, công chức. Công tác bổ nhiệm cán bộ đều được đánh giá thông qua tiêu chí năng lực thực tiễn, phẩm chất chính trị, nằm trong quy hoạch và lấy ý kiến tập thể. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân đã được phát huy, xây dựng chương trình hoạt động định kỳ, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của cơ quan đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Tý báo cáo tình hình triển khai Quy chế dân chủ cơ sở với Đoàn kiểm tra

Qua nghe nội dung báo cáo, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp thực hiện Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai Quy chế dân chủ. Để công tác triển khai đạt hiệu quả, Sở cần quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức của đơn vị coi việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, gắn chặt nhiệm vụ này với nhiệm vụ của từng cá nhân, phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị trong ngành và khen thưởng động viên kịp thời, phê bình những cá nhân chưa thực hiệm nghiêm túc Quy chế này.                                                    

Kim Bảo

Additional information