Bài viết

Sở TT&TT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ cơ sở

Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Tuy nhiên, nhìn chung, công tác thông tin cơ sở còn hạn chế, bất cập, có nơi hiệu quả còn thấp; nội dung thông tin còn ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới đa số người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định số 1061/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, ngày 27/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2017.

Gần 100 học viên là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin; phóng viên, biên tập viên Đài Truyền thanh – Truyền hình; cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ Ban biên tập Đài Truyền thanh; cán bộ công chức Văn hóa - Xã hội; cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn lần này.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu 5 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất: Vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin - truyền thông ở cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chuyên đề thứ hai: Các hình thức thông tin thường sử dụng ở cơ sở; Chuyên đề thứ ba: Nghiệp vụ cơ bản về viết tin, bài và phương pháp xác định đề tài;  Chuyên đề thứ tư: Giới thiệu phương pháp viết bài về gương người tốt, việc tốt và Chuyên đề 5 về một số vấn đề chế độ chính sách của cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong viết các tin, bài phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của loại hình thông tin tuyên truyền ở cơ sở, góp phần giảm nghèo về thông tin cho người dân.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông lớp tập huấn thứ 2 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 tới đây./.

Hoàng Dưỡng

Additional information