Bài viết

Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020

Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020

Additional information