Bài viết

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk Phiên bản 1.0

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk Phiên bản 1.0

Additional information