Bài viết

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử; Thời gian hội nghị: Vào lúc 8h00, ngày 24/01/2018

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử; Thời gian hội nghị: 8h00, ngày 24/01/2018

Additional information