Bài viết

Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2808/KH-UBND, ngày 11/4/2018 về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch nhằm xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án; thực thi pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

M.H

Additional information