Bài viết

Mẫu phiếu lấy ý kiến góp ý các tính năng của phần mềm quản lý văn bản (iDesk)

Triển khai thực hiện Công văn số 4909/UBND-TH ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk). Để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phần mềm iDesk đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh nghiên cứu, đóng góp ý kiến về các tính năng của phần mềm iDesk trong quá trình sử dụng (theo mẫu đính kèm).

Tải về Mẫu phiếu lấy ý kiến 

Additional information