Bài viết

Số điện thoại, email tiếp nhận khiếu nại, tố cáo

- Số điện thoại chuyên dùng: 080.50179

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc https://doanhnghiep.chinhphu.vn

Additional information