Bài viết

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Additional information