Thông báo, đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin năm 2018. (2)

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10027/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 693/CATTT-VP ngày 08/11/2018 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin năm 2018.

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, tổng hợp danh sách cán bộ có nhu cầu của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự khóa đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 396/CATTT-VP nêu trên và gửi danh sách về Cục An toàn thông tin theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

Additional information