Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Những nội dung về cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước không được quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và các văn bản có liên quan khác.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh; các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin trên các cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; khuyến khích các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh áp dụng Quy chế này trong tổ chức, quản lý và hoạt động cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

Thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước là thông tin chính thống trên môi trường mạng; thông tin phải đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn thông tin.

Theo daklak.gov.vn

Additional information