Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

 

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trên cơ sở của Sở Bưu chính Viễn thông trước đây.

 

- Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008, Sở có tên gọi là Sở Bưu chính Viễn thông;

 

- Từ tháng 8 năm 2008 đến nay, Sở đổi tên gọi là Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Additional information