Báo chí xuất bản

Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)

Tải File ở đây.

Additional information