Những bước tiến đột phá trong xây dựng Chính phủ điện tử

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là nhận định trong báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Chính phủ đã xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tạo sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Với phương châm: Nghĩ lớn, nhìn tổng thể; hành động nhanh, làm đâu chắc đấy; bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Ảnh minh họa

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 83 nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, 16 nhiệm vụ về văn bản điện tử. Tới nay, 7/83 nhiệm vụ cụ thể đã được hoàn thành. 100% các Bộ, cơ quan có kế hoạch hành động cụ thể. Đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ e-Cabinet đã đưa vào vận hành thử nghiệm, góp phần giảm thời gian họp, đẩy mạnh xử lý công việc qua môi trường mạng.

Đến nay, đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đẩy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực, theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3 năm 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018 Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).

Thủ tướng đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử (bản 2.0), phê duyệt các Đề án: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành. Việc triển khai Chính phủ điện tử minh bạch, rõ mục tiêu, rõ phương pháp nên đã huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, hỗ trợ của quốc tế, những chuyên gia giỏi trong và ngoài nước. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các bộ, ngành, địa phương. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Chính phủ điện tử cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và khả năng sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu (chưa tích hợp ký số trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính). Số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến thấp, ít được quan tâm dẫn đến quá hạn. Chức năng thanh toán trực tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng đa dạng các nhu cầu.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, cần đẩy nhanh việc trình ban hành các Nghị định nền tảng cho vận hành Chính phủ điện tử: quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu; định danh, xác thực điện tử; bảo vệ dữ liệu cá nhân và thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Cùng với đó, ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh; phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia (trước hết là cấp đổi giấy phép lái xe, đấu giá biển số…); hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; xử lý hồ sơ và gửi nhận văn bản điện tử trong tất cả các bộ, địa phương.

K.B

Additional information