CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

 

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tải về


Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Tải về


Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk
Tải về


Dự thảo Quyết định Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk phiên bản 1.0 năm 2018 và Kế hoạch triển khai, duy trì năm 2019
Tải về


Dự thảo Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh(iGate)
Tải về


Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020
Tải về


Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Tải về


Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tải về


Góp ý dự thảo "Kế hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 đến 2020"

Tải về

Góp ý dự thảo "Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk"

Tải về

Góp ý dự thảo "Nghị quyết HĐND và Đề án Xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2018 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2030"

Tải về

Tải về


Góp ý dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Tải về

 


 

 

 

 

 


 


 

Additional information