CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

 

Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020
Tải về


Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Tải về


Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tải về


Góp ý dự thảo "Kế hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 đến 2020"

Tải về

Góp ý dự thảo "Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk"

Tải về

 

 


 


 

Additional information