Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

30/2011/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Download

30/2011/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Download

106/2011/NĐ-CP

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Download

19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Download

19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Download

27/2012/QĐ-UBND

Quyế định

Về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015"

Download

11/2012/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Download

194/2012/TT-BTC

Thông tư

Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Download

07 /2013/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam

 

 

Download

06/2013/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Download

Additional information