Trang 3 / 3

Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

18 /2013/TT-BTTTT

Thông tư

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Download

22/2013/TT-BTTTT

Thông tư

Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Download

24/2013/TT-BTTTT

Thông tư

Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông

Download

15/CT-TTg

Chỉ thi 15

về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử

Download

40

Quy chế phát ngôn của Tỉnh

Ban hành quy chế phát ngôn

Download

Số 26/2013/QĐ-UBND

Quy chế thông tin đối ngoại

Quy chế phối hợp quản lý NN về thông tin đối ngoại

Download

Additional information