49 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
2 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
3 Thủ tục cấp giấy phép xác nhận đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
4 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
5 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đổi thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
6 Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
7 Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
8 Thủ tục cấp giấy phép họp báo Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
9 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
10 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
12 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
13 Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
14 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
15 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
16 Cấp lại phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
17 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
20 Cấp giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
21 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
22 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
23 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
24 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
25 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
26 Chuyển nhượng máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
27 Đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
28 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
29 - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
30 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
31 Cấp phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
32 Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
33 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
34 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
35 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
36 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
37 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
38 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
39 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
40 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi... Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
41 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
42 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
43 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
44 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
45 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
46 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
47 Sửa đổi, bổ sung thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
48 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
49 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn