Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

 

1. Chức năng

1.1. Trung tâm có chức năng tổ chức, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk (Portal Daklak) qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Internet.

1.2. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2.2. Cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính có liên quan. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

2.3. Đăng tải Công báo điện tử tỉnh Đắk Lắk.

2.4. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến.

2.5. Thực hiện đăng tải các thông tin liên quan đến tỉnh mang tính chất giới thiệu, quảng bá, định hướng, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài theo quy định.

2.6. Cung cấp dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước khác, đồng thời bảo đảm sự tương thích về công nghệ.

2.7. Cung cấp các chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin.

2.8. Tổ chức liên kết, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

2.9. Thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

2.10. Là đầu mối phối hợp, liên kết, tích hợp thông tin với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

2.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ và gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2.12. Tổ chức, quản lý nhân sự; bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn