Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

 

1. Chức năng

Văn phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở trên các lĩnh vực: tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch; thực hiện chế độ tài chính, tiền lương và các chính sách; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính, kế toán của cơ quan; công tác quản lý và sử dụng tài sản; công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ:

a) Thực hiện công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan theo quy định; phê duyệt quy hoạch về công tác cán bộ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Tham mưu việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện các quy định về chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với CCVC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

b) Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động, các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở và các phòng thuộc Sở; chủ trì tham mưu thành lập, sửa đổi, bổ sung các hội đồng của Sở.

c) Thực hiện công tác quản lý vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức; cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị thuộc Sở.

d) Thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

đ) Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở theo quy định.

e) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tổ chức, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

2.2. Công tác tổng hợp:

a) Thực hiện phối hợp các phòng thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở theo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng và hàng năm của Sở.

b) Chuẩn bị báo cáo giao ban tuần, tháng. Theo dõi, ghi biên bản, ra thông báo kết luận đối với các cuộc họp giao ban của Sở.

c) Theo dõi tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ xử lý công việc của các phòng, đơn vị thuộc Sở; báo cáo Lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

2.3. Công tác tài chính - kế toán:

a) Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về công tác tài chính - kế toán, kiểm soát các hoạt động chi tiêu đúng chế độ.

b) Lập báo cáo tài chính, thống kê, phân tích cung cấp thông tin kế toán cho Lãnh đạo Sở để ra quyết định quản lý. Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm, theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu. Đối chiếu kinh phí hàng quý, năm với Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tài chính khi có yêu cầu của lãnh đạo Sở.

c) Tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức và khai thác các nguồn thu theo quy định hiện hành của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo Quy chế hoạt động và Kế hoạch của Sở.

d) Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc xây dựng dự toán thu, chi. Kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, dự toán chi tiết đã được duyệt, nguồn kinh phí. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán về tài chính của Sở theo quy định của pháp luật. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về quy trình, thủ tục thanh quyết toán các chương trình, dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan.

đ) Lập kế hoạch dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm của cơ quan; theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách, chế độ, nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ công khai tài chính của cơ quan theo quy định.

e) Thực hiện công tác kiểm tra thanh - quyết toán kinh phí hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

f) Tư vấn hướng dẫn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề tài liên kết với đơn vị liên quan. Thực hiện thanh quyết toán các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị do Sở tổ chức.

g) Giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán thu, chi. Hướng dẫn các phòng, đơn vị chủ trì lập dự toán kinh phí cho các hoạt động. Thẩm tra, thẩm định dự toán. Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn kế toán: phản ánh các thông tin kinh tế cập nhật trên sổ kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

h) Kiểm soát các khoản thanh toán tạm ứng theo quy định về thanh toán tạm ứng của Sở. Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng hoạt động.

i) Thực hiện tự chủ tài chính, hướng dẫn, phối hợp các phòng, đơn vị trong cơ quan và các đơn vị liên quan theo dõi, thực hiện đúng các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức.

k) Thực hiện luân chuyển tài liệu, chứng từ kế toán qua các khâu, người xử lý, giải quyết đúng thời gian theo quy định. Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện công tác thủ quỹ của cơ quan theo quy định.

m) Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước; quản lý, theo dõi và báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở.

2.4. Công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của ngành và của Sở.

b) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của ngành và của Sở.

2.5. Công tác hành chính, quản trị cơ quan:

a) Lập chương trình, lịch làm việc của Sở và lãnh đạo Sở. Phối hợp chuẩn bị các nội dung, chương trình các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Sở.

b) Phối hợp với các phòng phổ biến và triển khai thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thông báo quyết định của Giám đốc đến các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tham mưu cho Giám đốc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và xây dựng cơ quan văn hoá theo quy định.

c) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện cho Giám đốc.

d) Tổ chức phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan duy trì hoạt động, thực hiện quy chế sử dụng Trang thông tin điện tử của Sở.

đ) Tham mưu công tác quản lý tài sản của cơ quan; Quản lý và sử dụng các thiết bị dùng chung của cơ quan; Chủ trì phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan.

e) Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, phần mềm Một cửa điện tử liên thông, Hệ thống thư công vụ trong nội bộ cơ quan; tổ chức triển khai, theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

f) Thực hiện công tác hậu cần, công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; chủ trì phối hợp với các phòng tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động hội nghị, họp, làm việc, đón tiếp khách do Sở tổ chức.

g) Quản lý, điều động xe cơ quan phục vụ công tác theo quy định và theo phân công của Giám đốc.

h) Thực hiện, quản lý công tác vệ sinh môi trường tại trụ sở, công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định.

2.6. Công tác văn thư, lưu trữ:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan.

b) Tham mưu thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan và các tổ chức khác của cơ quan theo quy định.

2.7. Công tác cải cách hành chính:

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Là đầu mối phối hợp thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) Chủ trì thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Sở.

2.8. Quản lý nhân sự, bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của phòng.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn