Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (30/05/2022, 09:05)

 

Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư-  Bản tin cải cách hành chính số 20/2022 từ ngày 23/5-27/5/2022 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

CSDLDC là dữ liệu gốc, nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, giúp kết nối, chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý thông tin dân cư mang tính đơn lẻ giữa các ngành hiện nay. Cùng với CSDLDC, việc nghiên cứu triển khai cấp thẻ căn cước công dân mới có gắn chíp điện tử sẽ tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ tốt nhất các yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thực tiễn quá trình triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua cho thấy việc xây dựng, hình thành CSDLDC ở nước ta đã là một dấu mốc quan trọng và từng bước đạt được những kết quả thiết thực trong khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công, thực hiện các giao dịch và thanh toán trực tuyến trên các cổng thanh toán dịch vụ công quốc gia, các địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác, phát huy hiệu quả CSDLDC trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số là một quá trình phải tiếp tục thực hiện, quyết tâm và sự vận động tích cực của các cấp các ngành cùng toàn thể người dân, hướng tới hình thành xã hội số từ cơ sở, các địa phương đến quốc gia. Để tiếp tục phát huy có hiệu quả CSDLDC, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLDC.

Theo Dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân (trừ các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân) đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLDC) khi được cơ quan quản lý CSDLDC có thẩm quyền cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Dự thảo đề xuất mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin như sau: Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công; văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp... có mức thu phí 1.000 đồng/trường thông tin.

Trong đó: Một trường thông tin là một thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào CSDLDC. Các thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào CSDLDC được xác định gồm 18 thông tin cơ bản (18 trường thông tin) theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú ngày 13/11/2020).

Ví dụ 1: Tổ chức hành nghề công chứng có đề nghị cơ quan quản lý CSDLDC có thẩm quyền xác thực tối đa 18 trường thông tin của một công dân. Khi được cơ quan quản lý CSDLDC có thẩm quyền đồng ý và cung cấp thông tin, tổ chức hành nghề công chứng phải nộp phí xác thực thông tin công dân là: 18 trường thông tin  x 1.000 đồng/trường thông tin = 18.000 đồng.

Ví dụ 2: Tổ chức bảo hiểm thương mại có đề nghị cơ quan quản lý CSDLDC có thẩm quyền khai thác kết quả 10 trường thông tin của một công dân. Khi được cơ quan quản lý CSDLDC có thẩm quyền đồng ý và cung cấp thông tin, tổ chức bảo hiểm thương mại phải nộp phí khai thác kết quả thông tin là: 10 trường thông tin  x 1.000 đồng/trường thông tin = 10.000 đồng.

Việc quản lý và sử dụng phí được quy định tại Điều 6 Dự thảo Thông tư, theo đó, Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 70% số tiền phí thu được và ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông xin trích dẫn một số nội dung Dự thảo và Dự thảo Thông tư để các độc giả, Nhân dân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến. Chi tiết nội dung Dự thảo xem tại đây.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn