Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (26/04/2022, 16:06)

     Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện:

     1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện CCHC toàn diện tại tất cả các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội; tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải tham gia thực hiện CCHC.

     2. Các cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác CCHC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ đạo, điều hành CCHC của cơ quan, đơn vị.

     Bố trí lãnh đạo đơn vị phụ trách CCHC đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết TTHC, xử lý công chức vi phạm; bố trí kinh phí hoặc đầu tư cho công tác CCHC hợp lý, gắn kết quả thực hiện CCHC, sáng kiến trong công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

     Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn2021-2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào 06 nội dung, đó là:

     - Cải cách thể chế

     - Cải cách thủ tục hành chính

     - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

     - Cải cách chế độ công vụ

     - Cải cách tài chính công

     - Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

     Cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch và triển khai kịp thời, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo nâng cao Chỉ số CCHC đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu. Tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

     Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; xây dựng nền hành chính phục vụ công khai, minh bạch, nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước; hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, buôn, tổ dân phố.

     Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. Tập trung rà soát, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

     Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tiến tới Chính quyền số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Khuyến khích những sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả thiết thực.

     Đến năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phát trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

     Xem chi tiết tại đây.

(Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn