V/v báo cao tình hình triển khai Quyết định sô 749/QDD-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (07/01/2021, 14:58)

1. Công văn số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh .File

2. Công văn số 26/STTTT-CNTT ngày 07/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh. File

3. Phụ lục I

4. Phụ lục II
 


 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn