Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 (27/05/2022, 15:0727/05/2022, 14:15)

Công văn 898/STTTT-CNTT. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục các ngành liên quan đến kinh tế số. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục I. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục II. Xem chi tiết tại đây

V/v báo cao tình hình triển khai Quyết định sô 749/QDD-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (07/01/2021, 16:1307/01/2021, 14:58)

1. Công văn số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh .File

2. Công văn số 26/STTTT-CNTT ngày 07/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh. File

3. Phụ lục I

4. Phụ lục II
 


 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn