Phòng Bưu chính - Viễn thông Phòng Bưu chính - Viễn thông

Phòng Bưu chính - Viễn thông

 

1. Chức năng

Phòng Bưu chính - Viễn thông tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin mạng bưu chính, viễn thông; các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hóa về lĩnh vực được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.2. Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao.

2.3. Tổ chức thẩm định hoặc phối hợp thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư­ chuyên ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.4. Về bưu chính:

a) Hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền.

đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh.

2.5. Về viễn thông:

a) Hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

e) Tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.6. Về thông tin điện tử:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ.

b) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.7. Về tần số vô tuyến điện, phát thanh và truyền hình:

a) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện.

c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

d) Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trong lĩnh vực được giao đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9. Phối hợp, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.10. Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế; thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.

2.11. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trong lĩnh vực phụ trách.

2.12. Phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính, đề xuất cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách.

2.13. Quản lý nhân sự, bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của phòng.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn