Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 

1. Chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn) và xuất bản (bao gồm các lĩnh vực: xuất bản; in và phát hành); thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hóa về lĩnh vực được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản.

2.3. Tổ chức thẩm định hoặc phối hợp thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư­ chuyên ngành thông tin – báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.4. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn.

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương.

c) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

d) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu giải quyết đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương.

e) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương.

f) Xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn.

g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

2.5. Về xuất bản, in và phát hành:

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương.

c) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền.

e) Tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

f) Thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2.6. Về thông tin đối ngoại:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn.

c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế.

đ) Theo dõi dư luận báo chí nước ngoài viết, đưa tin,... về những vấn đề liên quan đến tỉnh.

e) Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí Việt Nam tác nghiệp tại địa bàn, phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế về tình hình ở địa phương.

2.7. Về thông tin cơ sở:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2.8. Phối hợp tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trong lĩnh vực được giao đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền.

2.9. Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế; thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.

2.10. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trong lĩnh vực phụ trách.

2.11. Phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính, đề xuất cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách.

2.12. Quản lý nhân sự, bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của phòng.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn