Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ban Giám đốc

1. Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở;

- Là Chủ tài khoản của cơ quan, trực tiếp phụ trách công tác tài chính; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Công nghệ thông tin và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (DAKLAK IOC).

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin - truyền thông các địa phương: Thành phố Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Huyện Krông Năng, Huyện Cư M’gar, Huyện Krông Búk.

2. Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc.

- Là Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Huyện Krông Ana, Huyện Cư Kuin, Huyện Ea Súp, Huyện Buôn Đôn, Huyện Lắk.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông và Thanh tra Sở.

- Theo dõi chỉ, đạo công tác thông tin - truyền thông các địa phương: Huyện M'Đrắk, Huyện Krông Bông, Huyện Ea H’leo, Huyện Krông Pắc, Huyện Ea Kar.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Các Phó Giám đốc thực hiện các nội dung sau theo lĩnh vực được Giám đốc phân công.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy chế phối hợp;

- Theo dõi hoạt động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công đối với phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các  huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo chuyên môn công tác thanh tra trong lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn