Thanh tra sở Thanh tra sở

Thanh tra Sở

 

1. Chức năng

a) Thanh tra Sở giúp Giám đốc tiến hành thanh tra hành chính đối với các phòng, đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; tham mưu thực hiện công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

b) Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành hàng năm trình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức tiến hành thanh tra theo thẩm quyền.

b) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

c) Phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc Sở quản lý.

2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2.3.Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế:

a) Công tác xây dựng pháp luật.

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng và tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” định kỳ.

c) Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

đ) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

e) Công tác bồi thường của Nhà nước.

f) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2.4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở.

2.5. Tổ chức, tham gia bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra.

2.6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2.7. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đang có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

2.8. Quản lý nhân sự, bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của phòng.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn