Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh có chức năng:

- Tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh.

- Tổ chức vận hành các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh,

- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

- Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh.

2. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

3. Tên giao dịch quốc tế:

Dak Lak Intelligent Operations Center 

Tên viết tắt: Dak Lak IOC     

4. Trụ sở của Trung tâm đặt tại 28B đường Y Bih Alêo, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

1.1. Tổ chức vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh, hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk;

1.2. Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk theo quy định của UBND tỉnh ban hành;

1.3. Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh;

1.4. Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung tỉnh Đắk Lắk;

1.5. Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số;

1.6. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh;

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

1.8. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin và công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

1.9. Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

1.10. Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

1.11. Quản lý nền tảng công nghệ về phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền tảng tích hợp kết nối, chia sẻ và liên thông các hệ thống công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

1.12. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

1.13. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

2.1. Trung tâm được trực tiếp liên hệ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, doanh nghiệp để nắm tình hình liên quan đến các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh;

2.2. Trung tâm thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp làm việc với thủ trưởng và cán bộ, công chức của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thi hành đúng pháp luật các quy định, các chế độ, nguyên tắc vận hành các hệ thống thông tin và dịch vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk;

2.3. Được quyền yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin, ban hành các văn bản hướng dẫn và các văn bản thông báo nhằm đảm bảo hoạt động triển khai chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh;

2.4. Đề xuất việc tuyển dụng, lập kế hoạch và thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ thuật đối với viên chức theo quy định;

2.5. Được chủ động triển khai các dịch vụ trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được thu phí và lệ phí (nếu có) các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật;

2.6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc đơn vị. Quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của Giám đốc Sở;

2.7. Thực hiện lập, quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;

2.8. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức hàng năm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định hiện hành;

2.9. Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của Giám đốc Sở;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn

ipv6 ready