Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban lãnh đạo, quản lý ngày 06/6/2022

Ngày 06/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo quản lý để đánh giá kết quả triển khai trong thời gian qua và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của Lãnh đạo Sở và các phòng, Trung tâm; đồng chí Trương Hoài Anh- Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban lãnh đạo, quản lý ngày 28/6/2022

Ngày 28/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo quản lý để đánh giá kết quả triển khai trong thời gian qua và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của Lãnh đạo Sở và các phòng, Trung tâm; đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban lãnh đạo, quản lý ngày 09/5/2022

Ngày 09/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo quản lý để đánh giá kết quả triển khai công tác tháng 4/2022 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 5/2022.

Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở tại cuộc họp rà soát các nội dung hủy nguồn ngân sách không tự chủ năm 2021

Ngày 31/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp để rà soát các nội dung hủy nguồn ngân sách không tự chủ năm 2021 để rút kinh nghiệm triển khai các nội dung năm 2022.

Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban lãnh đạo, quản lý ngày 10/02/2022

Ngày 10/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo quản lý để đánh giá kết quả triển khai trong thời gian qua và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn